Termin w jakim kurs się odbywa
Szkolenie w systemie sesji zjazdowych
w Kołobrzegu:

I sesja:
25.01.2020 - 26.01.2020
II sesja
01.02.2020 - 02.02.2020
Cena brutto

 2000 PLN/os.Zapisy:
Zofia Suleja
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tet. 91 4809 717 
Lp. Treść programu
Szkolenie oparte jest na kursie modelowym IMO 6.10
Liczba godzin
W C L S
1

WPROWADZENIE
1.    Czym jest symulacja.
2.    Cel szkolenia na symulatorach w gospodarce morskiej.
3.    Skuteczność szkolenia na symulatorach.
4.    Zalety szkolenia na symulatorach.
5.    Teoria i doświadczenie przy opracowaniu programów szkolenia, scenariuszy ćwiczeń i ocenianiu.
1

       1
2

PODSTAWOWE RODZAJE I TYPY SYMULATORÓW
1.    Definicja symulatora i jego wyposażenie.
2.    Podstawowe elementy symulacji.
3.    Podział symulatorów ze względu na poziom wykonywanych zadań. Charakterystyka poszczególnych typów symulatorów.
4.    Podział symulatorów ze względu na funkcje.
5.    Komponenty oprogramowania symulatorów.
6.    Konfiguracja symulatorów jedno- i wielozadaniowych.
7.    Układ pełnego symulatora mostka i pełnego symulatora siłowni okrętowej.
8.    Cechy symulatorów wykorzystywanych do szkoleń:
1)      przystosowanie do wybranych celów i zadań szkoleniowych;
2)      zdolność do odzwierciedlenia rzeczywistych parametrów funkcjonowania urządzeń na statku, w tym błędów
i ograniczeń;
3)      odzwierciedlenie rzeczywistych parametrów tak, by osoba szkolona nabyła umiejętności odpowiednie do celów szkolenia;
4)      kontrolowane środowisko operacyjne, umożliwiające symulowanie różnych warunków, w tym sytuacji awaryjnych, niebezpiecznych i nietypowych, odpowiednich do celów szkolenia;
5)      interfejs umożliwiający osobie szkolonej interakcję ze sprzętem, symulowanym środowiskiem i ewentualnie instruktorem;
6)      możliwość kontrolowania, obserwowania i nagrywania przez instruktora ćwiczeń w celu oceny efektów szkolenia.
9.    Cechy symulatorów wykorzystywanych do oceny kompetencji zawartych w Konwencji STCW:
1)      możliwość zrealizowania określonych celów oceny;
2)      możliwość symulacji zdolności operacyjnych urządzeń na statku, w tym ich błędów i ograniczeń, na poziomie rzeczywistości odpowiadającej celom oceny;
3)      możliwość odzwierciedlenia rzeczywistych zachowań tak, by osoba egzaminowana mogła wykazać się umiejętnościami odpowiadającymi celom oceny;
4)      interfejs umożliwiający osobie ocenianej interakcję ze sprzętem
i symulowanym środowiskiem;
5)      kontrolowane środowisko operacyjne, umożliwiające symulowanie różnych warunków, w tym sytuacji awaryjnych, niebezpiecznych i nietypowych, odpowiednich do celów oceny;
6)      możliwość kontrolowania, obserwowania i nagrywania ćwiczeń przez egzaminatora w celu oceny osoby ocenianej.
10.      Znajomość zasad wykorzystywania symulatorów, zgodnie
z Prawidłem I/12 Konwencji STCW i Sekcją A-I/12 Kodeksu STCW.
4

      4

3

ZAKRES SZKOLENIA NA SYMULATORZE
1.    Kompetencje, które zgodnie z Konwencją STCW nabywane są poprzez szkolenie na symulatorze.
2.    Zależność pomiędzy instruktorem a symulacją w odniesieniu do Konwencji STCW.
3.    Poziomy odpowiedzialności określone w Kodeksie STCW.
4.    Charakterystyka 7 rodzajów standardów kompetencji określonych w Konwencji STCW.
5.    Wymagania Konwencji STCW w zakresie symulatorów
i symulacji.
6.    Symulatory nieobowiązkowe według Konwencji STCW.
7.    Przebieg zajęć na symulatorze, na przykładzie symulatora mostka lub symulatora siłowni okrętowej.
8.    Macierz kompetencji dla różnych parametrów symulacji na mostku lub w siłowni okrętowej.
9.    Symulatory mostka lub siłowni okrętowej – odniesienia Konwencji STCW, wymaganych kompetencji i wymaganego poziomu symulacji.
2

      2

4

INSTRUKTORZY SZKOLĄCY NA SYMULATORACH
1.    Zmiany w podejściu do nauczania: od niepodważalnego autorytetu przez mediatora i przewodnika do psychologa.
2.    Wpływ postawy instruktora na efektywność szkolenia i wyniki osób szkolonych.
3.    Znajomość symulatorów jako wymagania wstępne.
4.    Znajomość zagadnienia a wykorzystanie symulatorów.
5.    Stosowanie różnych metod pedagogicznych i technik szkoleniowych.
6.    Podstawowe elementy budowy zaufania i dobrych stosunków
z osobami szkolonymi.
1

      1

5

KONCEPTUALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA NA SYMULATORZE
1.   Ogólne zasady konceptualizacji i planowania programu szkoleniowego.
2.   Cel szkolenia na symulatorach.
3.   Etapy symulacji, z uwzględnieniem szczegółowego programu symulatora.
4.    Analiza sytuacyjna.
5.   Ustawianie poziomu symulacji.
6.   Cechy i specyfikacja symulatora.
7.   Trzy punkty organizacji planu szkolenia na symulatorze.
8.   Projektowanie ćwiczeń na symulatory oraz przykładowy arkusz instruktora.
9.   Ocena osoby szkolonej oraz programu szkolenia. Przykłady ocen.
10. Etapy projektowania programu szkoleniowego.
11. Wypełnianie arkuszy roboczych/obserwacji.
12. Arkusz oceny osoby szkolonej.
13. Ankieta ewaluacyjna po zakończeniu szkolenia.
3

      3

6

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
1.  Umiejętność komunikacji jako narzędzie wpływające na efektywność nauczania. Przykłady.
2.   Różnice pomiędzy faktami a opiniami.
3.   Techniki wyrażania konstruktywnych opinii.
4.   Efektywny instruktaż i podsumowanie przebiegu zajęć.
5.   Umiejętność przekazywania informacji.
6.    Techniki nauczania stosowane w celu utrzymywania zainteresowania wśród osób szkolonych.
7.     Typowe zachowania osób szkolonych.
8.     Czynniki wpływające na zachowanie osób podczas szkolenia.
9.     Identyfikacja uciążliwych zachowań osób szkolonych i metody radzenia sobie z nimi.
10.   Przykłady różnych rodzajów pytań.
11.   Techniki zadawania pytań:
1) rodzaje technik zadawania pytań i ich wykorzystanie w zależności od sytuacji;
2) uwzględnienie technik zadawania pytań w planie zajęć.
2

4

    6

7

PROWADZENIE ĆWICZEŃ SYMULACYJNYCH
1.     Wprowadzenie do zajęć: wyjaśnienie ćwiczenia, budowa relacji opartych na zaufaniu i szacunku, zadbanie o komfort osób szkolonych.
2.     Symulacja jako narzędzie umożliwiające podnoszenie kompetencji, a nie tylko ich ocenę.
3.     Cele i oczekiwania wobec symulacji.
4.     Organizacja ćwiczenia – wyjaśnienie uczestnikom ich ról i obowiązków.
5.     Definicja i rola zespołu wspierającego.
6.     Rola instruktora w przeprowadzaniu symulacji.
7.     Etapy zajęć na symulatorze:
1) instruktaż;
2) planowanie;
3) wykonanie ćwiczenia;
4) sprawozdanie.
8.     Przygotowanie zajęć na symulatorze:
1) parametry symulacji;
2) dodatkowe wyposażenie;
3) materiały dydaktyczne tj.: publikacje, podręczniki, instrukcje itp.
9.     Ocena umiejętności nabytych przez uczestników szkolenia
i efektywności ćwiczenia.
3

      3

8

OCENA KOMPETENCJI
1.    Ocena kompetencji.
2.    Standard działania symulatorów wykorzystywanych do oceny kompetencji, zgodnie z Sekcją A-I/12 Kodeksu STCW.
3.    Test działania i kryteria oceny działania symulatora.
4.     Ocena formalna i nieformalna.
5.     Szkolenie i ocena nakierowane na zdobywanie kompetencji.
6.     Wykorzystanie symulatorów do oceny kompetencji – zalety.
7.      Określanie kryteriów oceny kompetencji – przykłady.
3

      3

9 Zaznajomienie się z symulatorem – ćwiczenia na stanowisku instruktora.       2 2
10 Opracowanie 2 ćwiczeń na symulator – planowanie, projektowanie, wykonanie i ocena ćwiczeń na symulatorze.       4 4
11 Przeprowadzenie symulacji przygotowanej przez uczestników kursu.       10 10
 

RAZEM 19 4  

16 39