Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania


     
Cena brutto kursu
2.200,00 PLN  

Lp. Treści programu Liczba godzin
  W C L S Σ
1  WPROWADZENIE - IMO I JEJ ROLA W KSZTAŁCENIU KADR   MORSKICH 1       1
2  CELE I ZADANIA SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW 2 3     5
1. Studium pilotażowe - przygotowanie wykładowców do organizowania i prowadzenia szkoleń.

2. Wiedza i doświadczenie wykładowców a potrzeby szkolenia.

3. Struktura szkolenia.

4. Analiza szkolenia - cele kształcenia.

         
3  TWORZENIE SYSTEMU NAUCZANIA I PROJEKTOWANIE
 SZKOLENIA
4 8     12
1. System kształcenia.

2. Cele kształcenia - uczenie się a działanie.

3. Podejście systemowe do kształcenia oraz projektowanie szkolenia.

4. Analiza zadań i czynności zawodowych - potrzeby szkoleniowe.

5. Opracowanie celów kształcenia.

6. Określanie potrzeb szkoleniowych.

7. Program nauczania.

         
4  FORMUŁOWANIE STRATEGII NAUCZANIA 8 22     30
 1. Wybór metod nauczania.

 2. Zasady kształcenia.

 3. Zasady przygotowania materiałów szkoleniowych.

 4. Środki dydaktyczne.

 5. Przegląd metod nauczania:

 1)  wykłady;

 2)  pokazy i ćwiczenia laboratoryjne;

 3)  seminaria i dyskusje;

 4)  prace grupowe (zespołowe);

 5)  studium przypadku;

 6)  projekty, ćwiczenia;

 7)  gry symulacyjne.

 6. Skuteczność szkolenia.

 7. Wybór pomocy dydaktycznych potrzebnych do szkoleń.

         
5  OCENA SYSTEMU NAUCZANIA 3 5     8
 1. Ocena uczestników szkolenia.

 2. Ocena efektów szkolenia.
         
6  PODSUMOWANIE 2 2     4
 1. Planowanie i prowadzenie szkolenia - zestaw zadań do wykonania.

 2. Studium pilotażowe - ponowna analiza problemów oraz podsumowanie.
         
   Razem 20 40     60