Termin w jakim kurs się odbywa

wiosna 2021


     
Cena brutto kursu
2000,00 PLN/os.

Szkolenie oparte jest na kursie modelowym IMO 6.09

  

Lp. Treści programu Liczba godzin
  W C L S Σ
1  WPROWADZENIE - IMO I JEJ ROLA W KSZTAŁCENIU KADR   MORSKICH 1       1
2  CELE I ZADANIA SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW 2 3     5
1. Studium pilotażowe - przygotowanie wykładowców do organizowania i prowadzenia szkoleń.

2. Wiedza i doświadczenie wykładowców a potrzeby szkolenia.

3. Struktura szkolenia.

4. Analiza szkolenia - cele kształcenia.

         
3  TWORZENIE SYSTEMU NAUCZANIA I PROJEKTOWANIE
 SZKOLENIA
4 8     12
1. System kształcenia.

2. Podejście systemowe do szkolenia oraz prajektowanie szkolenia.

3. Analiza zadań i czynności zawodowych - potrzeby szkoleniowe.

4. Opracowanie celów kształcenia.

5. Określanie potrzeb szkoleniowych.

6. Program nauczania.

         
4  FORMUŁOWANIE STRATEGII NAUCZANIA 8 22     30
 1. Zasady nauczania.

 2. Zasady przygotowania materiałów szkoleniowych.

 3. Środki dydaktyczne.

 4. Wybór popmocy dydaktycznych potrzebnych do szkoleń.

 5. Przegląd metod nauczania:

 1)  wykłady;

 2)  pokazy i ćwiczenia laboratoryjne;

 3)  seminaria i dyskusje;

 4)  prace grupowe (zespołowe);

 5)  studium przypadku;

 6)  projekty, ćwiczenia;

 7)  gry symulacyjne.

 6. Skuteczność szkolenia.

 7. Wybór pomocy dydaktycznych potrzebnych do szkoleń.

         
5  OCENA SYSTEMU NAUCZANIA 3 5     8
 1. Ocena wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników.

 2. Ocena efektów szkolenia.
         
6 EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE 2 4     6
 1. Umiejętność komunikacji jako narzędzie wpływajace na efektywność       nauczania. Przykłady.

 2. Różnice pomiędzy błędnymi wypowiedziami a opiniami.

 3. Techniki wyrażania konstruktywnych opinii.

 4. Efektywny instruktaż i wysłuchanie sprawozdania po ćwieczeniu.

 5. Umiejętność przekazywania informacji.

 6. Techniki nauczania stosowane w celu utrzymania zainteresowania      wśród osób szkolonych.

 7. Typowe zachowania osób szkolonych.

 8.  Czynniki wpływające na zachowania osób szkolonych

 9. Identyfikacja uciązliwych zachowań osób szkolonych.

 10. Przykłady różnych rodzajów pytań.

 11. Tachniki zadawania pytań;
  - rodzaje technik zadawania pytań i ich wykorzystanie w zależności od sytaucji; 
  - uwzględnienie tachnik zadawania pytań w planie zajęć
 
           
PODSUMOWANIE:

 1. Planowanie i prowadzenie szkolenia - zestaw zadań do wykonania.

 2. Studium pilotażowe - ponowna analiza problemów oraz podsumowanie
2 2     4
   Razem: 22   44     66