Termin w jakim kurs się odbywa

wg zapotrzebowania


     
Cena brutto kursu
400,00 PLN*

                      *Dla szkoleń indywidualnych cena umowna. 

Ramowy program przeszkolenia – ISM Code
L.p. Treść przeszkolenia Wykłady Ćwiczenia Laborat. Symulator
1. Postanowienia ogólne 9      
2. Polityka w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego
3. Odpowiedzialność i uprawnienia armatora
4. Osoba lub osoby wyznaczone do nadzoru nad bezpieczną eksploatacją  statków i zapobiegania zanieczyszczeniom
5. Odpowiedzialność i uprawnienia kapitana statku
6. Środki bezpiecznego zarządzania eksploatacją statku a jego załoga
7. Opracowanie planów statkowych
8. Gotowość awaryjna
9. Zgłaszanie i analiza niezgodności, wypadków, morskich oraz sytuacji niebezpiecznych
10. Utrzymanie statku i wyposażenia
11. Dokumentacja z zakresu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom
12. Przegląd  i ocena armatorska
13. Certyfikacja i nadzór administracji
  Razem: 9