Kurs przygotowujący do egzaminu na patent Kapitana Żeglugi Śródlądowej klasy A i B*

Termin w jakim kurs się odbywa

18-20 marzec 2021
szkolenie on-line


     
Najbliższe egzaminy

kapitan kl. B: 25-26.03.21
kapitan kl. A: 29.03.21 

Cena brutto kursu
750,00 PLN

* Szkolenie ma charakter fakultatywny  - nakierowane jest na  przypomnienie i powtórzenie najważniejszych zagadnień określonych w wymaganiach egzaminacyjnych (dostępne poniżej).Opłatę za uczestnictwo w kursie - w wysokości 750 zł, należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia. Dowody wpłaty proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Egzaminy kwalifikacyjne w żegludze śródlądowej prowadzone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE ŻŚ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej -  treść dostępna 
tutaj.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu powinna złożyć w Sekretariacie Komisji stosowny wniosek (wnioski do pobrania). 
Szczegółowe informacje dot. procedur egzaminacyjnych i wymogów ubiegania się o świadectwo/patent dostępne są na stronie Urzędzu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  -  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ŻŚ.
 
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich informuje także, że do dyspozycji uczestników szkoleń pozostają zasoby biblioteki i czytelni Akademii Morskiej w Szczecinie.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Wykłady (godz.) Laboratoria (godz.)
Charakterystyka śródlądowych dróg wodnych naturalnych i sztucznych 1 -
Przepustowość i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych 2 -
Śródlądowe drogi wodne i ich klasyfikacja  w Polsce i Europie 2 -
Cechy hydro-, meteo- i morfologiczne wód morskich, oznakowanie wód morskich 1 -
MPDM – przepisy ogólne, światła, znaki, sygnały 2 -
Wydawnictwa nawigacyjne, systemy nawigacyjne, określanie pozycji, deklinacja, dewiacja, ect. 1 -
Różnice wyposażenia statków, ratownictwo, VTS, przepisy portowe 1 -
Teoria prowadzenia statku 1 -
Budowa i teoria statku 1 -
Eksploatacja statku śródlądowego 1 -
Regulacje prawne w żegludze śródlądowej 1 -
Wypadki żeglugowe 1 -
Silniki napędowe stosowane w żegludze śródlądowej 1 -
Typy silników spalinowych 1 -
Mechanizmy pomocnicze, typy budowy 1 -
Typy przekładni pokładowych i zespoły przeniesienia napędu 1 -
Sprzęt pokładowy 1 -
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:


Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy B

1. Locja europejska.
Dokładna znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych – Europejskiego Kodu Żeglugi Śródlądowej (CEVNI). Podstawowe cechy geograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne i morfologiczne głównych europejskich śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Znajomość kryteriów klasyfikacji europejskich śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym oraz systemów oznakowania stosowanych na tych drogach wodnych.
2. Locja lokalna drogi wodnej, której patent ma dotyczyć.
3. Teoria prowadzenia statku.
Manewrowanie statkiem żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym z uwzględnieniem wpływu wiatru i prądu; ocena zjawiska zasysania oraz wielkości zanurzenia statku na zwrotność, sterowność i stateczność kursową. Działanie steru i śruby napędowej i ich wpływ na właściwości manewrowe statku. Manewry: kotwiczenia, dobijania i odbijania od nabrzeża w każdych warunkach. Przejście przez śluzy i jazy, pod mostami; manewry w portach, a także manewry mijania i wyprzedzania. Ruch statków kursami równoległymi.
4. Budowa i teoria statku.
Znajomość podstawowych zasad konstrukcji i budowy statku; czynniki wpływające na bezpieczeństwo statku, znajdujących się na nim osób i ładunku. Podstawowa znajomość przepisów w sprawie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Znajomość głównych części statku. Podstawowa wiedza z teorii statku; znajomość zagadnień dotyczących pływalności i stateczności oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania.
5. Silniki napędowe i mechanizmy pomocnicze.
Podstawowa znajomość budowy i działania silników napędowych i mechanizmów pomocniczych niezbędna dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
6. Eksploatacja statku.
Załadunek i wyładunek. Pomiar statku, świadectwo pomiarowe, podziałki zanurzenia i ich wykorzystanie; określanie ilości ładunku na podstawie świadectwa pomiarowego. Zasady rozmieszczania ładunku, sztauplan.
7. Wypadki żeglugowe
Działania podejmowane w szczególnych okolicznościach (trudne warunki żeglugowe) dla zapobieżenia wypadkom. Postępowanie w razie zderzenia się statku, jego uszkodzenia lub wejścia na mieliznę. Korzystanie z osprzętu awaryjnego i udzielanie pomocy ratowniczej. Zapobieganie pożarom; urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy.
Zapobieganie zanieczyszczaniu wód.
8. Regulacje prawne w żegludze śródlądowej.

Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne 
1. Samodzielne kierowanie i manewrowanie statkiem i zestawem.
2. Obsługa i kontrola pracy silników napędowych oraz mechanizmów pomocniczych, eliminowanie występujących zakłóceń i nieprawidłowości w ich pracy.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy A

1. Wiedza i umiejętności określone powyżej.
2. Dokładna znajomość systemów oznakowania wód morskich oraz międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
3. Znajomość głównych cech hydrologicznych, meteorologicznych i morfologicznych dróg wodnych o morskim charakterze.
4. Znajomość wydawnictw nautycznych i zastosowanie morskich pomocy nawigacyjnych. Określanie pozycji i kursu; dewiacja i deklinacja, prace na mapie morskiej. Znajomość symboli i skrótów stosowanych na klasycznych (papierowych) i elektronicznych mapach nawigacyjnych Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej oraz locja i inne wydawnictwa nawigacyjne BHMW. Podstawowa wiedza o zjawiskach pływów.
5. Dodatkowe wymagania, w szczególności w zakresie dodatkowego wyposażenia statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich.
6. Sposoby postępowania przy ratowaniu osób, statków i ładunku na wodach morskich, znajomość indywidualnych technik ratunkowych.
7. Systemy rozgraniczenia ruchu i zgłaszania pozycji statku oraz służby kontroli ruchu w zespole portów Szczecin i Świnoujście oraz na wodach i w portach Zatoki Gdańskiej – zasady uczestnictwa statków.